Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Đội Trưởng Vân Xanh – Abudefduf oxyodon

Các vân xanh lam ngoằn ngoèo ở đầu và phần sau của thân sẽ mất đi độ thấp lánh khi cá trưởng thành. Cá có một dãy vàng tươi điểm ngang thân đen sậm. Cá rất hung hăng hiều chiến, chỉ nên nuôi riêng biệt. Cần nhiều chỗ ẩn nấp.

Kích thước : 11 cm

Nguồn gốc : Thái Bình Dương.

Thức ăn : ăn tạp

Thuần hóa : dễ

Bể nuôi : chung, chỉ thả một con chung với các loài cá khác.

Mực nước sống : ở tất cả tầng nước.

Trả lời